Is de wet vervuld?

naar onderwerpen

Vaak ontstaat er een discussie over het wel of niet moeten houden van de wet.  Er wordt gewezen op het feit dat deze slechts voor de Joden was, anderen zeggen dat er een nieuwe wet voor in de plaats is gekomen ‘het nieuwe verbond’ of een term die we vaak tegenkomen is: Jezus heeft de wet vervuld.

Matteüs 5:17-20 is hier duidelijk in: “Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste der geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Lees hier meer over “de wet aan het kruis genageld?”

Om meer duidelijkheid te krijgen over de wet staat hier een schema over de verschillende wetten: de ceremoniële wet (de 10 geboden) en de zedenwet (de wetten van Mozes).