Is de liefde voor elkaar niet belangrijker dan de wet?

Gehoorzaamheid uit liefde

In het christelijke geloof staat Jezus Christus centraal, geen doctrine, geen dode leerstelling, maar de mens geworden Zoon van God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. Jezus sprak: “Eer Abraham was, ben Ik”. (Joh.8: 58 vgl. Joh.1:1 en 17:5,24; Micha 5:1; Jes.9:5). De liefde tot God is in het Christelijke geloof het basis element. “Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede daaraan gelijk, is: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. (Mat.22:38,39).

Maar, wat betekent dat eigenlijk: `liefde tot God’? De liefde, tot God vloeit voort uit het feit, dat God ons eerst liefgehad heeft. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben”. (Joh.3:16; 1.Joh.4:9,10,19).

Alleen diegene die dit in geloof aanvaardt en het op zichzelf toepast, wordt in staat gesteld God echt lief te hebben. Jezus zegt: “Wanneer u Mij liefhebt, zult u Mijn geboden bewaren, wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft”. (Joh.14:15,21).
Dat wil zeggen: wanneer ik Jezus liefheb, dan leef ik naar Zijn geboden. Niemand zal een massamoordenaar geloven, wanneer hij zegt, dat hij een toegewijde Christen is, doordrongen van de liefde Gods; want er staat geschreven: “U zult niet doodslaan”. (Ex.20:13).

De christen houdt de tien geboden dus niet, omdat hij gelooft God daarmee gunstig te stemmen en gered te worden, maar zijn motivatie voor het houden van de geboden is de liefde voor Christus. “Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren, en Zijn geboden zijn niet zwaar”. (1.Joh.5: 3) De tien geboden drukken de zorgzame liefde van God en Zijn bedoeling met ons mensen uit.

 

Lees meer op de pagina: hoe zit het dan met de zondag