De wet aan het kruis genageld?

naar onderwerpen

Deze uitdrukking wordt nogal eens gebruikt. Wat bedoelt men daarmee? Een andere uitdrukking met de zelfde strekking is dat de wet is vervuld en we niet meer onder de wet leven. In beide gevallen zit daar de gedachte achter dat de wet niet meer geldig is, dat de wet niet meer gehouden behoeft te worden. Over welke wet(ten) heeft men het? In de eerste plaats wordt er gewezen naar de 10 regels of geboden die zijn opgetekend in Exodus 20 en Deut. 5 Ook wel de morele wet genoemd. Daarnaast heeft men de ceremoniële wet die alle regels in de offerdienst voorschreef. Deze waren een voorafschaduwing van het offer dat Christus bracht en zijn in Hem vervuld en niet meer van toepassing. Ook zijn er nog allerlei gezondheidsvoorschriften. Het boek Leviticus geeft hier meer inzicht in. We zullen ons voornamelijk in deze studie bezig houden met de 10 geboden omdat bovengenoemde uitdrukkingen nagenoeg altijd hier op gericht zijn.

Op welke teksten berusten de gedachten dat de geboden hebben afgedaan en is dit een juiste gedachte?

Galaten 3:10-13 (NBG) “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden” Galaten 4:4, 5 (NBV) “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.” Galaten 5:14 (HSV) “Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Galaten 3:23-26 (HSV) “Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.” Kol. 2:16, 17, 20, 22(HSV) “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.” vs. 20 “ls u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen” vs. 22 “Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.” Rom. 3:21 (NBV) “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar”

Is de wet met Christus komst niet meer van kracht ?  Het is goed om ook de volgende teksten daarbij te betrekken. Is Gods Woord tegenstrijdig?

Rom. 2:12 (NBV) “Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.” Rom. 2:14 (HSV) “Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet” Rom. 3:31 (NBV) “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist”. 1 Kor. 7:19 (NBV) “Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt.” Jac. 2:10-12 (HSV) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid”.

Uitspraken van Jezus welke niet mis zijn te verstaan

Mat. 5:18-22 (NBV) “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” (Jezus gaat veel verder dan de regel) vs 21 en 22:” Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” Mat. 19:17 (HSV) “Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.” Mat.22:37-40 (NBV) “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Hetzelfde principe als in het oude testament zie Lev. 19:18 (HSV) “maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.” 1 Joh. 2:3,4 (NBV) “Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.” Mat.7: 22,23 (NBG) “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” 1 Joh. 3:22,23 (HSV) “en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.” 1 Joh. 5: 2,3 (NBV)  “Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.” Openb. 12: 17 (HSV) ” En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” Openb. 14: 12 (HSV) “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.” Rom.13:8 (NBG) “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld” Mat.15:9 (HSV)  “maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.” Marcus 7:8 (NBV)  “De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.” Joh. 14:15 HSV “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” Joh. 14:21 (NBV) “Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.” Openb. 22:14 (HSV) “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op  de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”

Als we de opvatting willen hanteren dat de wet aan het kruis genageld is of niet meer voor ons geldt, dan zullen we eerlijk tot de conclusie moeten komen dat deze opvattingen haaks staan op heel veel andere teksten in het nieuwe testament. De aangehaalde citaten van Jezus zelf maken duidelijk dat de wet op geen enkel punt is afgedaan.

Is God tweeslachtig, veranderlijk?

Jacobus 1:17 (HSV) “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” Indien God onveranderlijk is,  (en gelukkig is Hij dat, want anders zou je niet op Hem kunnen vertrouwen) dan blijven er twee mogelijkheden over, of de schrijver van betreffende brieven, Paulus, maakt een fout, of wij begrijpen de tekst niet goed. Wat staat er over Paulus geschreven door zijn medeapostel Petrus? 2 Petr. 3:15, 16 (NBV) “Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.” We dienen dus te waken voor eigen uitleg. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig. Gelukkig belooft God die ook. (Hand. 2:39; Joh. 16:12, 13) De Heilige Geest blijft op ons zolang we trouw aan Gods Woord blijven want God wil dat we Hem aanbidden in Geest en waarheid.( Joh. 4:24) God beloont wie hem ernstig zoekt (Hebr. 11:6) Het ligt dus voor de hand dat bepaalde teksten mogelijk door onszelf  verkeerd worden begrepen. De ervaring leert dat als wij God woord ernstig onderzoeken we tot de conclusie zullen komen dat alle schriftgedeelten als een puzzel in elkaar passen. We gaan nu eens de eerste teksten bekijken. Galaten 3:10-13 (NBG) “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden” Hier staat niets anders dan dat de wet ons schuldig verklaart. Paulus schrijft in een ander gedeelte: Wet doet zonde kennen.  (Rom. 3:20) Als we onze redding dus van de wet verwachten door onze werken, dan kunnen we het vergeten, hoe goed we ook ons best doen. Ieder mens heeft gezondigd .Overtreding blijft overtreding, geen mens is wat dat aangaat rechtvaardig.(Rom. 5:18) De wet biedt ons geen redding, alleen veroordeling. Door geloof in het zondeloze offer dat Jezus bracht is redding mogelijk. Buiten Jezus om is er geen redding! Denk hierbij eens aan de geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn bracht een eigenzinnig offer dat niet acceptabel was voor God.(Gen.4) Galaten 4:4, 5 (NBG) “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.” Ook hier weer hetzelfde principe als hierboven, de wet werd niet weggedaan, de wet veroordeelt ons, maar Christus droeg de straf op de overtreding van de wet. Hier zien we het onveranderlijke van de wet als maatstaf tussen goed en kwaad. Stel dat de wet veranderd kon worden, dan had Christus ook niet die vreselijke dood aan het kruis behoeven te sterven als plaatsvervanger van ons, om ons vrij te kopen! Alleen door acceptatie van Zijn offer worden we kinderen van God. Galaten 5:14 (HSV) “Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Hier zien we de betekenis van vervullen, ernaar leven. Op dezelfde wijze heeft Christus de wet vervuld, dus niet weggedaan.” Galaten 3:23-26 (HSV) “Doordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden.  Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.” Zoals eerder al omschreven kan de wet geen leven brengen, alleen veroordeling door onze overtredingen. De wet maakt ons als het ware krijgsgevangen.  Het plaatsvervangend offer van Christus of anders gezegd Christus die onze straf droeg als gevolg van de veroordeling, kan ons vrij kopen. Uiteraard weer door geloof in en acceptatie van Christus offer. Christus is dus de enige uitweg om onder de veroordeling van de wet uit te komen. Kol. 2: 16, 17, 20, 22(HSV) “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.” vs. 20 “ls u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen” vs. 22 “Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.” Deze teksten kunnen niet de tien geboden van God betreffen, maar op hetgeen mensen bedenken. Naast de sabbat volgens het 4e gebod van de tien geboden, waren er nog vele extra sabbatten die te maken hadden met offerdiensten die heenwezen naar het offer van Christus. Het was een grote strijd binnen Israël tussen degenen die Christus als de Messias hadden aangenomen en hen die de oude tempeldienst met de offers en alle daaraan verbonden voorschriften wilden handhaven. Jezus verweet de geestelijkheid meerdere malen op de zware lasten die door de geestelijkheid aan het volk werden opgelegd. Tot slot nog enkele opmerkingen. We zien dat de wet zonde bekend maakt. (Rom. 3:20) Als de wet van de 10 geboden was weggedaan, dan zou stelen of moorden (naar het 6e en 8e gebod) geen zonde meer zijn. Is God rechtvaardig als hij een dief die leefde in de tijd voor Christus komst veroordeelt en een dief na Christus komst niet? Als iemand in het verleden werd veroordeeld als hij/zij de sabbat  (zaterdag naar het 4e gebod) overtrad en nu niet meer? Als de wet niet meer zou gelden, dan zou er ook geen overtreding zijn (Rom. 4:15) Dan zou ik ook geen Christus nodig hebben en is de boodschap waartoe het evangelie oproept een loze boodschap. Immers het evangelie roept op tot bekering van de overtreding en biedt vergeving van de overtredingen aan door Christus. Bedenk ook dat er een tegenstander van God is n.l. satan die ons allerlei dwalingen wil aanpraten. Hij is er steeds op uit de mens van God te verwijderen. Zonde scheidt ons van God. Wat is er listiger dan de wet als vervallen te verklaren waardoor zonden niet meer erkent wordt? Dit staat haaks op de pogingen en beloften van God: Hebr. 10:16 (HSV) “Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven.” Rom. 2:13-15 (HSV) “Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart.” Spr. 28:9 (NBV) “Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.” God wil zijn wetten of liefdesregels in ons hart leggen. Hij zal dit nooit tegen onze eigen vrije wil in doen. Als je de wet der 10 geboden geheel of een gedeelte ( Jac. 2:10)  ontkent of niet geldig blijft verklaren zal deze belofte niet vervuld kunnen worden en blijven we gevangen onder de boze. Jezus nodigt ons uit om de overtredingen te belijden en na te laten en Hem in zijn voetsporen te volgen. Dit heeft God met ons voor:

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jer. 29:11 HSV)

Van de site ‘Bijbelwijzer” , meer interessante studies www.bijbelwijzer.nl