Geschiedenis van de Sabbat

lees het volledige artikel via het document : onderwerpen over de sabbat te vinden bij boeken.
Aangeprezen door de rust en de zegen van de Schepper, werd de Sabbat door Adam, tijdens zijn periode van onschuld, in de heilige Hof van Eden gehouden. In Adams gevallen staat, waarin hij overigens wel berouw had, nadat hij was verdreven van het grondgebied waar hij zo gelukkig geweest was, hield hij ook de Sabbat. De Sabbat werd gehouden door alle aartsvaders, van Abel tot de rechtvaardige Noach, tot op Abraham, tot op Jakob. Toen het uitverkoren volk in Egypte in slavernij verkeerde, verloren veel mensen  in het midden van de heersende afgoderij hun kennis van de wet van God. Maar toen de Heer Israël bevrijdde, verkondigde Hij Zijn wet met een ontzagwekkende grootheid aan de verzamelde menigte, zodat ze Zijn wil leerden kennen, en Hem zouden vrezen en gehoorzamen.
Vanaf die dag tot op vandaag is deze kennis van Gods wet op aarde bewaard, en is de Sabbat van het vierde gebod gehouden. Hoewel de “mens van de wetteloosheid” (II Thessalonicenzen 2: 3) erin is geslaagd, Gods heilige dag met voeten te laten treden, toch zijn er, zelfs in de periode van zijn opperheerschappij, op verborgen en geheime plaatsen trouwe zielen geweest, die de Sabbat in ere hielden. Sinds de Reformatie zijn er in elke generatie wel mensen geweest, die de Sabbat gehouden hebben. Vaak deden ze dat ondanks verwijten en vervolging. Toch is er voortdurend getuigd van de eeuwigdurende geldigheid van Gods wet, en de heilige verplichting de Sabbat van de schepping te handhaven.
Dit onderdeel – De Sabbat de eeuwen door – biedt een vluchtige blik in deze strijd.

Geschiedenis van de sabbat – 1e eeuw

 
Jezus, Mattheüs 24: 20
“Bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.”
 
Instelling van de Sabbat
“Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun menigte. God voltooide op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had. Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.” Genesis 2: 1 – 3
 
Jezus
“En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.” Lukas 4: 16
 
Jezus
“En zie, er kwam iemand naar Hem toe en zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, houd u dan aan de geboden.” Mattheüs 19: 16 – 17
 
Jezus
“Bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.” Mattheüs 24: 20.
Jezus vroeg Zijn discipelen te bidden, dat wanneer zij uit de veroordeelde stad Jeruzalem zouden moeten vluchten, zij niet op Sabbat zouden hoeven vluchten. Zijn discipelen vluchtten uiteindelijk in 70 na Christus (40 jaar na de kruisiging)
Zijn volgelingen
“En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.” Lukas 23: 56
Paulus en de heidenen
“En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. … En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.” Handelingen 13: 42, 44
Hier zien we, dat heidenen in een heidense stad op Sabbat bijeenkomen. Het was geen synagoge dienst in vers 44, want er staat, dat bijna heel de stad samenkwam. In vers 42 staat, dat ze de boodschap op “de volgende Sabbat” wilden horen.
 
Johannes
“En ik was in de geest op de dag des Heeren” Openbaring 1: 10. (De volgende teksten tonen duidelijk aan, dat de dag des Heeren de Sabbat is: Markus 2: 28; Jesaja 58: 13; Exodus 20: 10)
Josephus
“Er is geen enkele stad van de Grieken, en ook niet van de barbaren, en ook geen enkele natie waar dan ook, waar onze gewoonte, te rusten op de zevende dag, niet is doorgedrongen.” M’Clatchie: “Notes and Queries on China and Japan.” (Uitgave van Dennys) Deel 4, nrs. 7 en 8, blz. 100.
Philo
Philo zegt, dat de Sabbat een feestdag is, niet voor deze of gene stad, maar voor het hele heelal.  M’Clatchie: “Notes and Queries” Deel 4, blz. 99.

Geschiedenis van de sabbat – 2e eeuw

“Geleerde verhandeling over de sabbat”
“Het staat vast, dat de Sabbat meer dan driehonderd jaar na de dood van onze Heiland bleef bestaan en door christenen van de oosterse kerk werd gehouden (samen met het vieren van de dag des Heren)”
Vroege Christenen
“De oorspronkelijke christenen hadden grote eerbied voor de Sabbat. Ze brachten deze dag door met aanbidding en prediking. Er is geen twijfel aan, dat zij deze praktijk aan de apostelen zelf ontleenden, zoals blijkt uit verschillende Bijbelteksten over dit onderwerp.” “Dialogues on the Lord’s Day”, blz. 189, London 1701. Door Dr. T.H. Morer (geestelijke van de Anglikaans Kerk)
Vroege Christenen
“… De Sabbat verbond hen met een sterke band aan het leven van het volk als geheel. En door de Sabbat te heiligen volgden ze niet alleen het voorbeeld van Jezus, maar gehoorzaamden zij ook aan Zijn gebod.” “Geschichte des Sonntags, blz. 13 – 14.
Christenen in de 2e eeuw
“De heidense christenen hielden ook de Sabbat.”  Gieseler’s “Church History”, dl. 1, hfdstk. 2, § 30, 93
Vroege Christenen
“De oorspronkelijke christenen hielden ook de Joodse Sabbat. … daarom hielden de christenen lange tijd samen hun bijeenkomsten op Sabbat. Daarbij werden ook gedeeltes uit de wet (OT) gelezen. En deze praktijk hield stand tot aan het concilie van Laodicea.”  “The Whole Works” of Jeremy Taylor, dl. 9, blz. 416.
De vroege kerk
“Het staat vast, dat de Sabbat meer dan driehonderd jaar na de dood van onze Heiland bleef bestaan en door christenen van de oosterse kerk werd gehouden (samen met het vieren van de dag des Heren)” “Geleerde verhandeling over de Sabbat”
Let op: De schrijver bedoelt hier met de dag des Heren: zondag, en niet de ware Sabbat, de door de Bijbel aangewezen dag. Dit citaat laat zien, dat de zondag al in de eerste eeuwen na de dood van de apostelen in gebruik kwam. De apostel Paulus voorspelde een grote “afval” van de Waarheid, die spoedig na zijn dood zou plaatsvinden.
2e, 3e en 4e eeuw
“Vanaf de tijd van de apostelen tot het concilie van Laodicea, die rond het jaar 364 plaatsvond, ging het heilig houden van de Joodse Sabbat door. Dat is door citaten van veel schrijvers aangetoond. Dit ging zelfs door ondanks het decreet van het concilie tegen het vieren van de Sabbat.”  “Sunday and Sabbath” John Ley, blz. 163, London, 1640

Geschiedenis van de sabbat – 3e eeuw

Proefschrift over de dag des Heren”
“De Sabbat werd … door Christus, de apostelen en de oorspronkelijke christenen op de zevende dag plechtig gehouden, totdat het Concilie van Laodicea in zekere zin het houden van de Sabbat compleet afschafte.”
Egypte (Oxyrhynchus Papyrus: 200 – 250 n. Chr.)
“Wanneer jullie de ware Sabbat niet als Sabbat houden (Grieks: ςάββατιζε τον ςάββατον), zullen jullie de Vader niet zien.” (pt.1, blz. 3, logion 2, vers 4 – 11, London)
Vroege christenen uit de 3e eeuw
“Gij zult de Sabbat houden, vanwege Hem, die ophield met Zijn scheppingswerk, maar die niet met het werk van Zijn voorzienigheid ophield. Het is rust om de wet te overdenken, maar niet om je handen te laten nietsdoen.” “De anti-Niceense vaderen”, deel 7, blz. 413.
Afrika (Alexandrië) Origenes
“Na het feest van het voortdurende offer (de kruisiging) is de Sabbat als tweede feest ingesteld. Voor iedere rechtvaardige onder de heiligen is het passend om ook dit feest van de Sabbat te houden. “Er blijft dus een rust (Grieks: ςάββατιςμον, dat is het houden van de Sabbat) over voor het volk van God.” Hebreeën 4: 9”  “Preek over Numeri 23”, §23, in Migne: “Patrologia Graeca”, dl. 12, kolom 749, 750.
Van Palestina tot India (Kerk van het Oosten)
Al vanaf 225 n. Chr. bestonden er grote bisdommen, of conferenties, van de Kerk van het Oosten, die de Sabbat hielden. Deze strekten zich uit van Palestina tot India. Mingana: “Early Spread of Christianity”, dl. 10, blz. 460.
 
India (Boeddhistisch Conflict, 220 n. Chr.)
De Kushan Dynastie van Noord-India riep een beroemd concilie van Boeddhistische priesters bijeen in Vaisalia, om onderlinge eenheid te brengen in de wijze waarop de monniken de wekelijkse Sabbat vierden. Sommige van hen waren zó onder de indruk gekomen van de geschriften van het Oude Testament, dat zij de Sabbat gingen heiligen. Lloyd: “The Creed of half Japan”, blz. 23
Vroege christenen
“De Sabbat werd … door Christus, de apostelen en de oorspronkelijke christenen op de zevende dag plechtig gehouden, totdat het Concilie van Laodicea in zekere zin het houden van de Sabbat compleet afschafte.” Proefschrift over de dag des Heren”

Geschiedenis van de sabbat – 4e eeuw

 
“Als je in Rome bent, doe dan als Rome.”
Ambrosius, de gevierde bisschop van Milaan, heeft dit spreekwoord in het leven geroepen. Hij ver-klaarde, dat hij in Milaan op zaterdag Sabbat hield, maar in Rome op zondag. (> Truth Triumphant, onli-ne: blz. 70)
Italië en het Oosten – 4e eeuw
“Over het algemeen was dit de praktijk binnen de kerken van het Oosten; en ook binnen een aantal kerken in het Westen. … Want binnen de kerk van Milaan … leek de Sabbat hoog in ere te worden gehouden. … Niet dat die Oosterse kerken, of die andere kerken tot het Jodendom neigden. Ze kwamen op Sabbat bijeen om Jezus Christus, de Heer van de Sabbat, te aanbidden.” Dr. Heylin “History of the Sabbath”, dl. 2, § 5, blz. 73, 74. Londen 1636
 
Italië, Milaan
“Ambrosius, de gevierde bisschop van Milaan, zei, dat wanneer hij in Milaan was, hij de zaterdag hield. Maar was hij in Rome, dan hield hij de zondag. Dit deed het spreekwoord ontstaan: “Als je in Rome bent, doe dan als Rome.” Heylin “History of the Sabbath”,
Het Oosten en het grootste deel van de wereld
“De christenen van vroeger waren erg precies in het houden van zaterdag, of de zevende dag. …Het is duidelijk, dat alle kerken van het Oosten, en het grootste deel van de wereld, de Sabbat als feestdag hield. … Ook Athanasius bericht, dat ze op Sabbat bijeenkomsten hielden. Niet omdat ze onder invloed van het Jodendom stonden, maar om Jezus, de Heer van de Sabbat, te aanbidden. Epiphanius zegt hetzelfde.” “Antiquities of the Christian Church”, dl. II, boek XX, hfdstk. 3, sectie 1, 66, kolom 1137, 1138.
Abbyssinië (Ethiopië), fragmenten van het Evangelie van Filippus
“In de laatste helft van die eeuw verklaarde St. Ambrosius officieel, dat de bisschop van Abyssinië, Museus, bijna overal in het land van Seres (China) had rondgereisd. Meer dan zeventien eeuwen lang is de kerk van Abbysinië doorgegaan met het heilig houden van de zaterdag als de heilige dag van het vierde gebod.” Ambrosius: De Moribus Brachmanorium, Opera Omnia, 1132. Gevonden in Migne: Patrologia Latima, dl. 17, 1131, 1132.
Arabië, Perzië, India, China
“Mingana toont aan, dat het christelijk geloof uit Abbyssinië (een geloofsrichting, die de Sabbat hield) rond 370 n. Chr. zó populair was, dat haar beroemde leider Museus uitgebreide reizen naar het Oosten maakte. Hij deed de kerk in Arabië, Perzië, India en China groeien.” (> Truth Triumphant, online, blz. 308, noot 27)
Spanje, concilie van Elvira (305 n. Chr.)
Uit canon 26 van het concilie van Elvira blijkt, dat de Spaanse kerk in die tijd de Sabbat, de zevende dag, hield. “Wat het vasten op Sabbat betreft: Het concilie besluit, dat de dwaling van het vasten op Sabbat gecorrigeerd moet worden.” Dit besluit van het concilie is in directe tegenspraak met het beleid, dat Rome had ingezet. Die had bevolen, dat de Sabbat een vastendag moest zijn, om deze dag neer te halen, en om de mensen een hekel aan de Sabbat te laten krijgen.
Spanje
Verder is het van belang op te merken, dat in het noordoosten van Spanje, in de buurt van Barcelona, een stad ligt die Sabadell heet. Het lag in een gebied, dat oorspronkelijk bewoond werd door een groep men-sen, die ‘Valdenses’ of ‘Sabbatati’ genoemd werden.
Perzië, 335 – 375 (40 jaar vervolging onder Shappur II)
De algemene klacht tegen christenen: “Zij verachten onze zonnegod. Ze houden godsdienstige bijeenkomsten op zaterdag. Ze ontheiligen de heilige aarde, doordat zij er doden in begraven.” .” (> Truth Triumphant, online, blz. 261)
Perzië, 335 – 375
“Zij verachten onze zonnegod. Heeft Zoroaster, de heilige grondlegger van ons goddelijk geloof, duizend jaar geleden niet de zondag ingesteld ter ere van de zon? En hij heeft de Sabbat van het Oude Testament vervangen. Toch houden deze christenen godsdienstige bijeenkomsten op Sabbat.” O’Leary: “The Syriac Church and Fathers”, blz. 83, 84.
Concilie van Laodicea, 365 n. Chr.
“Canon 16: Op zaterdag worden de evangeliën en andere Schriftgedeeltes hardop voorgelezen.
Canon 29: Christenen mogen niet Joods handelen: en niet op Sabbat nietsdoen. Ze moeten op die dag werken. Maar ze moeten de dag des Heren bijzonder in ere houden. Als christenen zullen ze zo mogelijk op deze dag geen werk doen.” Hefele: “Councils”, dl. 2, boek 6 (Een online versie van de tekst van dit concilie is te zien op de Roamn Catholic New Advent website – zie Canon 29)

Geschiedenis van de sabbat – 5e eeuw

 
Constantinopel
“De mensen in Constantinopel (en bijna overal) komen zowel op Sabbat als op de eerste dag van de week bijeen. Deze gewoonte is in Rome of Alexandrië nooit in gebruik geweest.” Socrates: “Eccesiastical History”, boek 7, hfdstk. 19
 
De wereld
“Want hoewel bijna alle kerken in de hele wereld de heilige mysteriën (de maaltijd des Heren) elke week op Sabbat vierden, weigerden de christenen van Alexandrië en Rome dit, op grond van één of andere oude traditie.” In de voetnoot bij dit citaat staat de uitleg, waarom het woord Sabbat gebruikt wordt. Er staat: “Dat is op zaterdag. Ik wijs erop, dat de vroegere vaderen en geschiedkundigen zondag nooit ‘Sabbat’ noemen.” Socrates: “Eccesiastical History”, boek 5, hfdstk. 22, blz. 289.
De wereld – Augustinus, bisschop van Hyppo in Noord-Afrika
Augustinus laat hier zien, dat de Sabbat in zijn dagen “in het grootste deel van de christelijke wereld” werd gehouden. Zijn getuigenis is des te waardevoller, omdat hijzelf een oprecht en consequent zondag-vierder was. Zie “Nicene and Post-Nicene Fathers”, 1e serie, dl. 1, blz. 353, 354.
Paus Innocentius (402 – 417)
Paus Sylvester (314 – 335) is de eerste paus geweest, die gebood, dat men op zaterdag moest vasten. Paus Innocentius (402 – 417) maakte dit tot een verbindende wet binnen de kerken die hem gehoorzaamden. (Zo probeerde hij de Sabbat uit de gunst te brengen.) “Innocentius verordende, dat de zaterdag of Sabbat altijd een vastendag zou zijn.” Heylin “History of the Sabbath”, dl. 2, blz. 44.
Christenen in de 5e eeuw
“Het in acht nemen van de Joodse Sabbat werd binnen de christelijke kerk tot in de 5e eeuw volgehouden.” Lyman Coleman: “Ancient Christianity Exemplified”, hfdstk. 26, sectie 2, blz. 527
“In de dagen van Hiëronymus (420) deden zelfs de meest toegewijde christenen werk op zondag.” Dr. White, bisschop van Ely (Engeland): “Treatise of the Sabbath Day”
Frankrijk
“Daarom zijn er onder hen, behalve de vespers en nocturnen, overdag geen diensten, behalve op zaterdag (Sabbat) en zondag.” Jean Casian, een Franse monnik: “Institutes”, boek 3, hfdstk. 2
Afrika
“Augustinus klaagde over het feit, dat in twee naburige kerken in Afrika de één de Sabbat van de zevende dag viert, en de ander op die dag vast.” Heylin “History of the Sabbath”, blz. 416.
Spanje (400 n. Chr.)
“Ambrosius heiligde de zevende dag als Sabbat. Dat zijn zijn eigen woorden. Ambrosius had grote in-vloed in Spanje, dat ook op zaterdag Sabbat hield.” (> Truth Triumphant, blz. 68)
Sidonius (sprekend over koning Theodorik van de Goten, 454 – 526)
“Feit is, dat de mensen in het oosten de gewoonte hadden, de Sabbat op dezelfde manier te vieren als de dag des Heren, en ook heilige samenkomsten te houden. Aan de andere kant hebben de mensen van het westen, die streden voor de dag des Heren, de Sabbat verwaarloosd.”  “Apollinaries Sidonii Epistulae”, boek 1, 2; Migne 57
Kerk van het Oosten
“Uit Mingana blijkt, dat Izaäk, de hoogste leider van de kerk van het Oosten, in het jaar 410 een wereld-concilie hield. Sommige mensen denken, dat dit concilie onder stimulans van de reis van Museus tot stand is gekomen. Dit concilie werd bijgewoond door oosterse afgevaardigden uit 40 metropolietdistricten. In 411 benoemde hij een metropoliet voor China. Al deze kerken hielden de zevende dag als heilige dag.”
Egypte
“Er zijn verschillende steden en dorpen in Egypte, waar de mensen op Sabbatavond bijeenkomen. Dit in tegenstelling tot gebruiken die elders in zwang zijn. En ondanks het feit, dat ze van tevoren gegeten hebben, nemen ze deel aan de mysteriën. (Dat is de mis, waar je met nuchtere maag naartoe moet komen.) Sozomen: “Ecclesiastical History”, boek 7, hfdstk. 119
lees het volledige artikel t/m de 21e eeuw via het document :  Onderwerpen over de Sabbat en het boekje ‘Sabbatsreis van genesis naar Openbaring’ te vinden bij boeken.