Sabbat is Gods autoriteit

naar onderwerpen

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het komt dat de meerderheid van de christenen niets speciaals meer ziet in die zevende dag? De verplaatsing van de heiligheid van de sabbat naar de zondag, beter gezegd, het proberen daartoe, was door de profeet Daniël voorzegd in Daniël 7:25. Er zou een macht opstaan die erop uit zou zijn (Gods) tijden en wet te veranderen (zie hoofdstuk 21 uit het boekje ‘Een sabbatsreis van Genesis tot Openbaring). Gods kinderen weten echter, dat een mens, hoe machtig en invloedrijk hij ook is, nooit in staat zal kunnen zijn Zijn wetten te veranderen.

God heeft de sabbat gemaakt tot het teken van Zijn soevereiniteit en Zijn scheppingsmacht. Door de sabbat weet de mens wie de ware God is, die hem heiligt en aan wie hij verering en gehoorzaamheid verschuldigd is (Ezechiël 6 en 20). De zondag is een teken van de macht die het nodig heeft gevonden Gods wet te veranderen, vanwege zijn zelfbenoemde titel van plaatsvervanger van Christus.

De wet van God kan niet door menselijke opvattingen en tradities opzij geschoven worden, zelfs niet door de uitroeiing van trouwe gelovigen. Iedere gelovige moet zelf, met de hulp van de Heilige Geest, het onderscheid leren maken tussen leer van God enerzijds en overleveringen en regels van mensen anderzijds (Kolossenzen 2:8). Niemand heeft het recht een bepaalde vorm van aanbidding af te dwingen, want een ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij met de kennis over God doet. God kent zijn kinderen, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Zij die Hem liefhebben en oprecht willen dienen, zullen Zijn stem horen en Hem aanhangen met geheel hun kracht, hart, ziel en verstand. Deze liefde voor God uit zich in gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Als wij verlossing zoeken buiten gehoorzaamheid, maken wij het evangelie tot een lamp zonder pit, en tot zout dat zijn smaak verloren heeft. Berouw over de zonden en genade door het bloed van Jezus is de enige weg waarop iemand gered kan worden en als we Hem liefhebben, houden we ons aan Zijn geboden zoals Hij ons gevraagd heeft te doen. Als we dit doen, zal Hij ons de kracht van de hemel geven om te overwinnen zoals Hij overwonnen heeft, als wij net als Abraham uit geloof leven.

Uit het boekje “Een sabbatsreis van Genesis tot Openbaring”   downloaden via boeken